Разходи за придобиване на ДМА на нефинасовите предприятия, 2018 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ