Избери година

Целта на капиталовата субсидия е най-вече да финансира разходи за строителство, ремонти, придобиване на материални активи. Важно е да се подчертае, че в тази сума не влиза финансирането по европейски проекти, което през последните години съставлява немалка част от разходите на общините за този тип инвестиции.

Претеглени спрямо населението, целевите субсидии за капиталови разходи на общините са най-високи в малките общини – Трекляно (754 лева/човек), Лесичово (376 лева/човек), Ковачевци (355 лева/човек), Невестино (350 лева/човек). Обратно, най-малък е относителният им размер в големите общини и областните центрове – Пазарджик (5 лева/човек), Пловдив (8 лева/човек), Варна, Добрич, Столична и Ямбол (по 9 лева/човек), Бургас (10 лева/човек). Донякъде това e резултат и по-широката данъчна основа и капацитет за генериране на собствени приходи в по-големите градове. От гледна точка на групите общини с висока целева капиталова субсидия, такива се оформят край границата със Сърбия, особено в Северозапада, също в Родопите, както и в някои старопланински райони. Високата относителна целева субсидия от една страна отразява по-голямата тежест на ремонтните и строителните дейности в бюджетите на малките общини, от друга – по-ограничената им способност да печелят европейско финансиране.

Източник на данните:
Министерство на финансите, изчисления на ИПИ