Избери година

Ако се разглежда абсолютният брой, най-много наети в обществения сектор има в столицата (146 хиляди наети), Пловдив (32 хиляди) и Варна (27 хиляди). В 186 общини пък броят на наетите в публичния сектор е под 1000 души, но в общия случай това са населени места с малко общо жители. В унисон с рекордите на пазара на труда, през 2019 г. в сравнение с предходната година броят на наетите в публичния сектор като абсолютна стойност нараства в 141 общини, а намалява в 120. Най-бързо той нараства в относително малки и икономически по-слабо развити общини – Баните и Борино (с по 50%), Белица (45%). Най-чувствителен е спадът в Марица (-34% в рамките на годината) и Антон (-26%).
Делът на наетите в публичния сектор (с някои изключения в енергетиката и някои индустрии, например оръжейната) в общия случай е белег за продуктивността на местните икономики. Видно е и че в по-бедните райони на страната, особено в Северозапада държавата е най-важният работодател.
Най-висок е делът на наетите в публичния сектор в общините Трекляно (86%) и Бойница (94%), където на практика частна икономика отсъства. В цели 40 общини този дял обаче надхвърля половината наети, като те са концентрирани в няколко района - Северозапада, по границата със Сърбия, както и в някои части на Стара Планина и Североизтока. Броят на тези общини е нараснал със седем през 2019 г.
На обратния полюс са  5 общини - Марица, Лясковец, Съединение, Костинброд и Божурище - където делът на публичния сектор сред наетите е под 10%, а в други 29 общини той е под 20%. Прави впечатление, че повечето общини с малък дял на наетите в публичния сектор са сред водещите индустриални центрове. Що се отнася до големите икономически центрове - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора - делът на публичния сектор в тях гравитира около 20% - близо до средните за страната 23%.
В динамика, делът на обществения сектор сред наетите остава същия или нараства в 161 общини през 2019 г., като най-видим е ръстът в Борино и Белица (по 11 пр.п.) и Белоградчик (10 пр.п.). Спадове има в 99 общини, но в 55 от тях то е с под 1 пункт.

Източник на данните:
Национален статистически институт