Брой нефинансови предприятия на 1000 души от населението, 2018-19 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ