Общински профили

Брой нефинансови предприятия на 1000 души, 2018-20 г.

Избери

Въпреки значителните спадове през 2020 г. водещите общини по брой на нефинансовите предприятия на 1000 души от населението са струпани в Южното Черноморие – Несебър е с цели 144 фирми/1000 души, Приморско със 129, варненска Бяла – със 98, а в челната петица се нареждат и Петрич (102 на хиляда) и Банско (97 на хиляда). Тази концентрация до голяма степен се обяснява с доминиращата роля на туризма и свързаната с това гъстота както на места за настаняване, така и на други бизнеси, свързани с туристическата дейност – ресторанти, барове и др. под. Във водещите икономически центрове относителният брой на фирмите варира в диапазона 70-90 на 1000 души, като в столицата той е 93, практически непроменен спрямо предишната година. На дъното отново са малки общини с изостанало икономическо развитие, с между 10 и 20 нефинансови предприятия на 1000 души.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ