Общински профили

Избери

В относително изражение едва 12 общини имат положителен механичен прираст от над 2% от средногодишното си население през 2021 г., в сравнение с цели 89 през 2020 г., като 12-те са съсредоточени предимно по Южното Черноморие. Отчетливо е струпването на общини с положителен механичен прираст на запад от столицата, както и в централна България. За сметка на бурния ръст през 2020 г., през 2021 г. се наблюдават леки спадове в широките периферии както на София, така и на Пловдив. Общините, които губят над 1% от населението си заради миграция през 2021 г. са 29, като този процес е най-ясно изразен в Бобошево, Трекляно (-2,4%) и Грамада (-2,3%). Местата с най-значителен отлив на население се характеризират със слаба икономическа активност и силно негативни демографски процеси като цяло.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ