Общински профили

Дял на населението в градовете, 2017-2021 г., %

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ