Общински профили

Изменение в дела на градското население, 2017-2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ