Общински профили

Население на един общински служител, 2021-2022 г.

Избери

Население на един общински служител е средногодишният брой на населението в общината на всеки работещ в общинската администрация.

В големите общини този показател надхвърля 1:400, като само в Казанлък и Перник населението на един общински служител e над 500 човека; в столицата те са 472. Повечето общини попадат в обхвата между 100 и 300 жители на един общински служител.

Застаряването и раздробяването на общинската карта обаче личи ясно в това разпределение, като има общини, в които местната администрация е сред най-важните работодатели. В 52 от тях на един служител се падат по по-малко от 100 души, а най-ниска е стойността на показателя в Трекляно (14:1), Каспичан (20:1) и Бойница (32:1). Тези общини са ясно групирани – най-вече по западната граница на страната и в планинските райони. Очаквано, това са сред най-малките и фрагментирани общини, с подчертано негативна демографска динамика и слабо развита местна икономика.

В рамките на година стойността на показателя се е подобрила в 53 общини, но в останалите се наблюдава все по-голям брой общински служители спрямо населението. Важно е да отбележим също, че в общия случай подобренията са най-вече следствие от оптимизации на размера на местната администрация, а не от демографски подем и увеличаване на населението. Трябва да имаме предвид и че ползването на данните от преброяването на населението в бъдеще ще доведе и до влошаване на това съотношение. 

Източник на данните:
Министерство на финансите