Общински профили

Избери

В 205 общини делът на наетите в обществения сектор остава непроменен или се увеличава  за периода след 2018 г., като най-видим е ръстът в Добрич-селска община (17 пр.п), Симеоновград (14 пр.п.) и Хитрино, Пордим и Аврен (по 11 пр.п.). Спад е отчетен в едва 52 общини, но в 30 от тях то е с под 2 пункта. Повишаването на дела на наетите в публичния сектор е част от по-дългосрочна тенденция, като годината на пандемия значително ускори тези процеси.

Причините за негативната динамика са очевидни – почти целият удар на кризата върху пазара на труда беше концентриран в частния сектор, докато работните места в обществения бяха относително по-стабилни. Възстановяването през 2021 г. пък е силно неравномерно, като по-слабо развитите региони на страната регистрират по-бавен икономически растеж, и оттам по-бавно възстановяване на частната заетост. Това от своя страна поставя под съмнение способността на редица по-малки общини да поддържат местните си икономики жизнеспособни в средносрочен план при положение, че във все повече от тях държавата се явява основен работодател.

Източник на данните:
НСИ