Общински профили

Дял на трайно безработните сред всички безработни, 2022 г.

Избери

Представените данни са изчисления на ИПИ на база на месечните данни, предоставяни от Агенция по заетостта. Тъй като АЗ не публикува средногодишни данни за трайно безработните, тук ползваме средният за 12-те месеца на 2022 г. брой на безработните лица с регистрация над една година в бюрата по труда, представен както като дял от общото население в работоспособна възраст, така и от всички безработни.

Най-интересният показател е делът на трайно безработните сред всички безработни. Той е индикативен за състоянието на местните пазари на труда, и най-вече за способността на потенциалните работници да се адаптират към търсенето на труд по места. В цели 28 общини – и тук най-вече в Северозапада, Североизтока и пограничните райони – делът на трайно безработните е над 50% от всички търсещи работа. Обратно, най-нисък е този дял в общините с най-динамични и адаптивни пазари на труда – тези на най-големите областни центрове, крайморските туристически общини и водещите индустриални райони.

Източник на данните:
ИПИ на база на АЗ