Общински профили

Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия, 2021 г.

Избери

Нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия представляват сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, генерирани от обичайната дейност на предприятията в общината, намалени със стойността на търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, свързани пряко с приходите. (ЗСч)

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ