Общински профили

Промяна в броя на населението в трудоспособна възраст, 2011-2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ