Общински профили

Брой на населението в трудоспособна възраст, 2011 и 2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ