Общински профили

Брой на населението в трудоспособна възраст, 2011 и 2021 г.

Избери

Населението в трудоспособна възраст представлява броят на лицата в общината на 16 и повече години и до възрастта за пенсиониране.

Общото население в трудоспособна възраст за страната е 4 069 400 души, което е с 958 501 души (19%) по-малко спрямо предходното преброяване от 2011 г., когато в трудоспособна възраст са били малко над 5 млн. души. Очаквано, най-много хора в трудоспособна възраст има в големите областни центрове – Столична община (838 390), Пловдив (207 733), Варна (206 911), Бургас (125 701) и Стара Загора (90 847) – като само тези пет общини концентрират 36% от цялото работоспособното население в страната.  На другия полюс са слабозаселените общини с почти липсващо работоспособно население – Трекляно (197), Бойница (308), Макреш (457) и Грамада (542).

Източник на данните:
НСИ