Общински профили

Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.

Избери

Добавената стойност по факторни разходи представлява стойността на произведената продукция, намалена разходите за оперативната дейност, без тези за персонала и за амортизация (т.е. изваждат се просто разходите за материали, суровини и външни услуги) както и с разходите за акцизи и увеличена с приходите от финансирания (например заеми или грантове по европейски проекти). Казано по-просто, това е разликата между стойността на крайната продукция и преките разходи за производството ѝ.

Ползва се за оценка на номиналния размер на стопанската активност на общините, най-вече поради липсата на обхватен индикатор като брутен вътрешен продукт.

През 2022 г. най-голямата общинска икономика остава тази на София, създаваща 41 милиарда лева добавена стойност. Челната петица се допълва от Пловдив (5,3 милиарда лева), Варна (4,4 милиарда лева), Бургас (2,3 милиарда лева) и Русе (1,7 милиарда лева). С над милиард добавена стойност са  също енергийният център Раднево и Стара Загора, а близо до тази стойност се приближават и Казанлък и Плевен. Броят на общините с под 100 милиона лева добавена стойност намалява на 172 спрямо 185 година по-рано. Най-малката общинска икономика в страната е тази на Трекляно с едва 100 хил. лв. добавена стойност, а с под 1 млн. лв. остава още единствено тази на Чавдар.

Източник на данните:
НСИ