Общински профили

Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението, 2019-2022 г.

Избери

Добавена стойност по факторни разходи на човек на населението представлява добавената стойност по факторни разходи в общината, разделена на средногодишното население на общината. На общинско ниво индикаторът позволява директно сравняване на равнището на стопанско развитие между отделните единици, без да се отчитат разликите, породени от размера на населението.

Общината с най-висока добавена стойност на човек от населението през 2022 г. е индустриалният център Девня с 102 хиляди лева. Топ 5 се допълва от Гълъбово (55 хиляди лева на човек), Сопот, столицата (с по 32 хиляди лева на човек). Важно е да отбележим обаче, че данните за повечето общини в Средногорието, Козлодуй, Раднево и Крумовград са поверителни, а те – благодарение на силната си минна, преработваща или енергийна индустрия – биха се наредили на челните места. С под 1000 лева на човек от населението през 2022 г. остават 5 общини, с под 5000 – цели 135, което за пореден път демонстрира съсредоточаването на значителна част от икономическата активност в България в относително компактни географски райони.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ