Общински профили

Преки чуждестранни инвестиции с натрупване, 2018-2022 г.

Избери

Преките чуждестранни инвестиции с натрупване представляват сумата от прякото чуждестранно участие в собствения капитал на предприятията в общината към края на отчетната година, събрана с размера на непогасената главница по заеми, отпуснати от чуждестранни инвеститори към предприятията, минус неизплатените заеми отпуснати от предприятията на чуждестранни инвеститори.

Очаквано, предвид размера и развитието на местната икономика, почти половината – 14,9 милиарда евро до края на 2022 г. – от чуждестранните инвестиции са реализирани в Столична община. Заради доминиращата роля на услугите в столичната икономика делът на инвестициите в индустрията е относително малък, а основен магнит на чужди капитали през последните години са отрасли като информационно-комуникационните технологии, аутсорсингът и търговията. На второ място по размер на чуждестранните инвестиции се нарежда Бургас  с 1,8 милиарда евро, Пловдив с 1,4 милиарда евро, а индустриалният център Девня със 787 милиона евро вече догонва Варна, която достига 836 милиона евро. Сред общините с най-голямо присъствие на чуждестранни капитали са логистичният лидер Елин Пелин с 490 млн. евро и енергийният център Гълъбово с 429 милиона евро.

Прави впечатление и обстоятелството, че сред водещите общини се нареждат и относително малки по население, но със силна индустрия – например община Севлиево привлича 325 милиона евро, Божурище – 310 милиона евро,  Ботевград – 288 милиона евро. В 28 общини натрупаният обем на ПЧИ е бил над 100 милиона евро, като техният брой се е удвоил в рамките на година, спрямо 14 през 2021 г. В 161 общини ПЧИ са или близо до нула,  данните са конфиденциални, или изобщо няма такива. Важно е да отбележим, че в групата със „скрити“ данни влизат общини, които със сигурност биха се наредили на челните места на класацията – например тези в Средногорието– но тъй като в тях доминира един голям инвеститор данните не подлежат на публикуване. 

Източник на данните:
НСИ