Общински профили

Дял на наетите по трудово и служебно правоотношение сред населението на 15 и повече години, 2018-2022 г.

Избери

Делът на наетите по трудово и служебно правоотношение сред населението на 15 и повече години е отношението на всички наети лица в общината, работещи срещу възнаграждение под формата на работна заплата, към средногодишния брой на лицата на 15 и повече в общината.

Относителният дял на наетите е белег за активността и динамичността на местните пазари на труда[1]. Отнесен към населението на 15 и повече години (което включва и хората в пенсионна възраст), най-голям е делът на наетите в малки индустриални общини –  Девня (94%), Сопот (88%), Челопеч (84%), като  високите дялове отразяват обстоятелството, че тези общини привличат много работна сила от съседни общини. Челната петица се допълва от енергийния център Раднево (74%) и столицата (70%). В цели 100 общини обаче делът на наетите е под 20% – това отразява както относително ниска икономическа активност и слаби местни пазари на труда, така и влиянието на близки силни икономически центрове. Само преди година обаче броят им е бил 131, което ясно насочва към отърсване от ефекта на ковид пандемията и ограниченията.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ