Общински профили

Брой преподаватели в детските градини на 100 деца, 2018-2023 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ