Общински профили

Общински капиталови разходи на човек от населението, 2021-2023

Източник на данните:
Министерство на финансите