Избери година

Едва в 13 общини има повече деца, отколкото възрастни хора


Демографското заместване на населението във възрастовите групи от 0 до 14 и 65+ години дава ясна представа за процеса на застаряване на населението. Стойност от 1 означава, че на всеки един възрастен (65+) в дадената община се пада по 1 дете (0-14 г.), по-висока стойност означава, че децата са повече, а стойност под 1 показва превес на възрастните.

Според данните на НСИ за населението през 2019 г. едва 13 общини в страната са имали положително демографско заместване във въпросните групи и съответно превес на децата над възрастните (65+). Най-добър е показателят в Кайнарджа - 1,76, или почти 1,8 деца за всеки пенсионер. Относително добре се представят и Николаево (1,49) и Гърмен (1,39).

Обратно, общините с висока степен на застаряване в страната са почти половината - в 110 от тях коефициентът на заместване на групите между 0-14 и 65+ годишна възраст е под 0,5, тоест двама или повече хора в пенсионна възраст срещу всяко дете. В две отношението е повече от 10:1 - Неделнино и Невестино.

В големите икономически центрове отношението е по-умерено - между 0,7 и 0,8, но дори и тези стойности не говорят добре за демографската прогноза

Източник на данните:
Национален статистически институт