Отношение на групите 15-64 и 65+ години, 2019 г.

Избери година

Трима в активна възраст (15-64 г.) се падат на един възрастен (65+ г.) в страната

Картата разкрива демографската структура на населението в общините, чрез отношението между работната сила (15-64 г.) и възрастните (65+). Работната сила почти винаги преобладава, но колкото по-нисък е този коефициент, толкова по-застаряло е населението в дадената община. Коефициент от 1 означава, че на всеки един в активна възраст (15-64 г.) се пада по един възрастен (65+). 

Общините, в които има повече възрастни (65+) отколкото хора в трудоспособна възраст през 2019 г. са само 3 - Бойница, Невестино и Макреш. Обратно, по повече от 4 работоспособни на един пенсионер има в 7 общини: Белица, Руен, Козлодуй, Ракитово, Сърница, Кайнарджа и Гърмен.

В повечето общини отношението е между 2 и 3, което говори за влошена демографска структура. Част от водещите икономически центрове - София, Варна и Пловдив, се приближават до 4:1.


Източник на данните:
Национален статистически институт