Общински профили

Избери

Туристическата икономика е струпана по черноморието и в планинските курорти

Картата представя произведената продукция (поради липсата на брутен вътрешен продукт на общинско ниво) в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" за 2018 г. в хиляди лева. Общо за страната произведената продукция е в размер на 4,2 милиарда лева, но тя далеч не е разпределена равномерно по територията на България.

Оформят се най-общо две групи общини - едните са големи икономически центрове, в които силната дейност на хотелите и ресторантите е следствие най-вече на голямото струпване на население с относително високи доходи, съчетано с бизнес пътувания и градски туризъм. Такива са Столична община (1,4 милиарда лева) и Пловдив (248 милиона лева).

Другата група са малки и средни по големина общини, чиито икономики са силно зависими от туристическия бранш - най-големите сред тях са Несебър (427 милиона лева), Балчик (138 милиона лева) и Банско (78 милиона лева). По-интересен казус са Бургас и Варна, които имат по-диверсифицирани икономики, но диспропорционално голям дял на туризма в тях - съответно 141 и 566 милиона лева през 2018 г..

Източник на данните:
Национален статистически институт