Брой деца в детските градини на един преподавател, 2019/20 г.

Избери година

Разпределението на преподавателите в детските гради е много балансирано

Разпределението на преподавателите в детските гради изглежда много балансирано. Почти всички общини спадат в групата на тези с между 9 и 12 деца на един преподавател, като значително отклонение се наблюдава единствено при Ковачевци (4,5 деца) и Антон (17 деца). В големите общини съотношението е 10-11 деца на един преподавател. Това от своя страна значи, че има много малко общини с недостиг или пък излишък на преподаватели в детските градини, а повечето от тях са малки и/или планински.

Източник на данните:
НСИ