Избери година

Разходите за дълготрайни активи степен рисуват карта на преработващата промишленост

Разходите за дълготрайни активи до голяма степен рисуват карта на преработващата промишленост в страната – това е отрасъл, които се характеризира с относително висока нужда от пространство за производство и машини. Към 2018 г. си личат няколко струпвания на значителни инвестиции в ДМА – около Пловдив и Хасково, в столицата и нейната периферия, като в района на Габрово и Велико Търново.

Източник на данните:
НСИ