Дял на населението в градовете, 2019 г.

Избери година

47 общини нямат градско население

През 2019 г. броят на общините, където населението, живеещо в градове е 0% е 47 – в тях самият общински център е село, а урбанизирани територии отсъстват. Обратно, със 100% градско население са 6 общини, по горепосочените причини. Интересен случай е Столична община, която е с дял на градското население 95,6%, но в територията и попадат и няколко села. Най-голям брой общини спадат в диапазона между 40 и 60% население в урбанизираните райони, но в някои региони – най-вече в Северозапада и Североизтока - преобладава населението в селата. Общините с голямо население – предимно градски – обаче силно изкривяват картината, тъй като на национално ниво към 2019 г. 74% от населението живее в градовете, с тенденция делът му да расте.

Източник на данните:
НСИ