Капиталови разходи на общините на човек от населението, 2019 г.

Избери година

През 2019 г. извършените от общините капиталови разходи надхвърлят 1 млрд. лева

През 2019 г. извършените от общините капиталови разходи за сметка на собствени приходи и трансфер от държавния бюджет надхвърлят 1 млрд. лева, което представлява 14,8% от общите разходи на местните власти. Около 15% от тези средства са финансирани от целевата субсидия от държавния бюджет. Средно за цялата страна, общините харчат 149 лева на човек за инвестиции.

Различията обаче са значителни. През 2019 г. в 32 общини, сред които и шест областни центъра, средните капиталови разходи на жител са под 50 лева, докато в 36 общини те надхвърлят 400 лева. Във втората група попадат почти изключително общини с население под 10 хиляди души, като изключенията са Несебър и Марица. Те се характеризират и с висок дял на инвестициите в общите разходи в местния бюджет – обичайно над 30% и дори 40%. Най-високите стойности обаче се обясняват най-вече с ниската гъстота на населението – сред „водещите“ са общини с население под 2000 души.

Ако разгледаме общините с население над 40 хиляди жители, различията са по-малки, но съвсем не са незначителни. В 20 общини през 2019 г. капиталовите разходи средно на жител са под 100 лева, сред които и три от най-големите областни центъра. Като дял от общите разходи в общинските бюджети, инвестициите варират между 3,4% и 24,4%. Столичната община насочва 17,2% от ресурса си към инвестиции, или 176 лева на човек, което я поставя на трето място след Варна и Благоевград в тази група общини.

Големите различия са и следствие от ефекта на еврофондовете. В много общини приоритетите за инвестиции са обвързани с реализирането на проекти, финансирани със средства от ЕС. Когато дадена община успее да използва привлечен ресурс от ЕС, често това означава, че отпада нуждата разходът да се покрие със собствени средства.

Източник на данните:
Министерство на финансите, изчисления на ИПИ