Общински профили
<- към списъка с общини

Община Кирково: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
144/265 място
114,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
135/265 място
28,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
229/265 място
1 248 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
111/265 място
22,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
152/265 място
12,3 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
104/265 място
0,5 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
96/265 място
2 717 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
172/265 място
11,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
254/265 място
35,7 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
236/265 място
617
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
231/265 място
8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
246/265 място
54,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
79/265 място
29,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
226/265 място
1 428 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
250/265 място
10,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
165/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
175/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
63/265 място
20 442 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
128/265 място
60,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
182/265 място
29,4 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
136/265 място
-14,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
16/265 място
1,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
135/265 място
7 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
235/265 място
2 919 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
80/265 място
7 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
186/265 място
3 269 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
38/265 място
32,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
21/265 място
4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
75/265 място
1 324 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
194/265 място
50 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
195/265 място
2,3 %