Общински профили
<- към списъка с общини

Община Борово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
187/265 място
12,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
163/265 място
2 610 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
187/265 място
2,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
184/265 място
8,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
214/265 място
677 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
216/265 място
18,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
149/265 място
51,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
137/265 място
725
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
247/265 място
7,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
231/265 място
50,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
245/265 място
7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
132/265 място
1 770 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
7/265 място
56,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
167/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
128/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
224/265 място
4 068 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
250/265 място
52,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
250/265 място
38,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
184/265 място
34,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
243/265 място
-28,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
254/265 място
-0,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
170/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
163/265 място
1 301 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
174/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
132/265 място
2 466 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
234/265 място
17,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
238/265 място
148 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
204/265 място
25 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
241/265 място
4,4 %