Общински профили
<- към списъка с общини

Община Криводол: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
167/265 място
79,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
143/265 място
25,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
134/265 място
3 200 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
192/265 място
2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
142/265 място
13,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
201/265 място
786 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
235/265 място
22,1 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
221/265 място
42,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
114/265 място
751
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
221/265 място
8,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
202/265 място
43,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
171/265 място
13,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
136/265 място
1 755 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
173/265 място
17 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
141/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
235/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
162/265 място
7 638 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
240/265 място
53,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
219/265 място
32,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
192/265 място
31,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
237/265 място
-25,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
161/265 място
5 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
180/265 място
1 477 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
154/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
154/265 място
2 684 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
188/265 място
22 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
211/265 място
2,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
165/265 място
464 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
124/265 място
161 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
218/265 място
3,2 %