Общински профили
<- към списъка с общини

Община Главиница: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
169/265 място
78 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
141/265 място
26,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
157/265 място
2 723 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
172/265 място
3,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
170/265 място
9,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
186/265 място
959 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
249/265 място
26,8 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
256/265 място
34,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
113/265 място
751
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
223/265 място
8,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
248/265 място
55,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
135/265 място
16,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
105/265 място
1 938 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
146/265 място
19,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
72/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
215/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
142/265 място
8 864 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
133/265 място
60,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
139/265 място
27,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
217/265 място
13,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
120/265 място
-13,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
82/265 място
0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
Няма данни
Население на един лекар (2022 г.)
Няма данни
Брой аптеки (2022 г.)
233/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
261/265 място
9 643 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
210/265 място
19,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
131/265 място
3,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
147/265 място
577 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
192/265 място
52 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
202/265 място
2,7 %