Общински профили
<- към списъка с общини

Община Елена: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
165/265 място
26,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
175/265 място
3 439 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
119/265 място
19 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
138/265 място
10,6 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
141/265 място
1 680 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
138/265 място
1 198 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
151/265 място
10 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
118/265 място
35,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
75/265 място
16,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
131/265 място
21 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
58/265 място
2 801 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
185/265 място
13,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
65/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
171/265 място
2,4 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
154/265 място
7 737 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
151/265 място
59,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
157/265 място
28,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
149/265 място
-12,0 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
173/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
141/265 място
6 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
142/265 място
1 246 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
126/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
61/265 място
1 904 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
150/265 място
561 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
137/265 място
3,6 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
167/265 място
23,5 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
87/265 място
0,9 %