Общински профили
<- към списъка с общини

Община Елена: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
143/265 място
114,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
155/265 място
23 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
153/265 място
2 761 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
138/265 място
10,5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
166/265 място
10 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
141/265 място
1 684 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
151/265 място
10 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
137/265 място
52,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
190/265 място
668
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
75/265 място
16,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
118/265 място
35,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
125/265 място
18,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
54/265 място
2 426 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
200/265 място
14,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
95/265 място
2,4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
65/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
154/265 място
7 737 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
151/265 място
59,4 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
157/265 място
28,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
134/265 място
55,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
131/265 място
-14,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
156/265 място
-0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
146/265 място
6 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
162/265 място
1 259 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
127/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
95/265 място
2 078 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
167/265 място
23,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
128/265 място
3,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
150/265 място
561 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
110/265 място
210 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
87/265 място
0,9 %