Общински профили
<- към списъка с общини

Община Калояново: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
100/265 място
214,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
109/265 място
46,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
97/265 място
4 289 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
80/265 място
65,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
114/265 място
18,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
109/265 място
0,3 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
137/265 място
1 753 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
29/265 място
3,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
90/265 място
58,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
69/265 място
804
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
174/265 място
10,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
153/265 място
38,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
159/265 място
13,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
257/265 място
1 319 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
72/265 място
25 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
254/265 място
1,4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
2/265 място
1,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
117/265 място
10 598 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
184/265 място
57,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
193/265 място
30,1 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
228/265 място
-22,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
40/265 място
0,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
157/265 място
5 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
211/265 място
2 074 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
94/265 място
5 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
104/265 място
2 185 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
151/265 място
24,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
160/265 място
516 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
201/265 място
36 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
81/265 място
0,8 %