Общински профили
<- към списъка с общини

Община Девин: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
97/265 място
247,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
77/265 място
94,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
26/265 място
9 119 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
180/265 място
3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
76/265 място
35,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
87/265 място
3 111 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
196/265 място
14,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
61/265 място
61,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
28/265 място
933
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
82/265 място
16 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
141/265 място
37,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
121/265 място
19,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
87/265 място
2 022 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
191/265 място
15,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
145/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
129/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
131/265 място
9 765 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
106/265 място
61 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
176/265 място
29 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
129/265 място
56,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
195/265 място
-19,1 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
192/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
87/265 място
28 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
75/265 място
336 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
84/265 място
6 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
56/265 място
1 719 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
211/265 място
19,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
38/265 място
3,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
130/265 място
728 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
144/265 място
126 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
78/265 място
0,8 %