Общински профили
<- към списъка с общини

Община Благоевград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
13/265 място
702,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
48/265 място
10 183 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
30/265 място
90,6 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
13/265 място
209 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
7/265 място
2 128,3 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
12/265 място
26 700 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
58/265 място
1 392 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
49/265 място
4,6 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
9/265 място
19,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
6/265 място
30,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
14/265 място
128,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
209/265 място
1 865 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
59/265 място
23,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
49/265 място
2,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
76/265 място
1,9 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
15/265 място
69 078 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
13/265 място
65,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
20/265 място
20,2 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
9/265 място
-1,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
160/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
13/265 място
377 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
13/265 място
183 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
14/265 място
36 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
62/265 място
1 917 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
29/265 място
11 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
12/265 място
7 313 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
13/265 място
4,6 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
17/265 място
40,1 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
49/265 място
0,5 %