Общински профили
<- към списъка с общини

Община Благоевград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
8/265 място
3 948,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
19/265 място
506,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
47/265 място
6 818 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
7/265 място
1 703,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
11/265 място
192,8 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
24/265 място
86,2 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
12/265 място
26 528 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
49/265 място
4,6 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
38/265 място
64,1 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
67/265 място
809
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
6/265 място
30,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
9/265 място
19,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
14/265 място
110,5 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
188/265 място
1 601 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
89/265 място
23,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
189/265 място
1,9 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
49/265 място
2,4 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
15/265 място
69 078 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
13/265 място
65,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
20/265 място
20,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
13/265 място
91,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
17/265 място
-5,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
77/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
13/265 място
388 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
28/265 място
178 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
14/265 място
37 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
88/265 място
2 007 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
17/265 място
40,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
11/265 място
4,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
12/265 място
7 313 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
18/265 място
1 529 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
49/265 място
0,5 %