Общински профили
<- към списъка с общини

Община Костинброд: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
39/265 място
298,4 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
13/265 място
16 914 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
32/265 място
84,3 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
31/265 място
112 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
42/265 място
267,5 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
52/265 място
6 256 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
15/265 място
1 684 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
24/265 място
3,4 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
18/265 място
21,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
42/265 място
20,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
79/265 място
34,8 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
175/265 място
1 988 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
12/265 място
39,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
219/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
55/265 място
1,7 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
75/265 място
17 824 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
20/265 място
64,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
44/265 място
22,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
75/265 място
-7,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
133/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
105/265 място
16 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
130/265 място
1 094 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
71/265 място
7 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
129/265 място
2 520 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
94/265 място
1 027 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
104/265 място
3,9 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
76/265 място
29,8 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
6/265 място
0,2 %