Общински профили
<- към списъка с общини

Община Костинброд: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
40/265 място
1 110,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
35/265 място
258,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
13/265 място
13 945 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
43/265 място
196,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
49/265 място
57,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
25/265 място
85,9 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
54/265 място
6 230 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
24/265 място
3,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
3/265 място
71 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
10/265 място
1 175
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
42/265 място
20,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
18/265 място
21,3 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
94/265 място
24,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
249/265 място
1 377 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
15/265 място
41,8 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
215/265 място
1,7 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
219/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
75/265 място
17 824 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
20/265 място
64,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
44/265 място
22,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
92/265 място
64,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
69/265 място
-10,2 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
123/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
106/265 място
15 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
151/265 място
1 171 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
65/265 място
9 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
94/265 място
2 057 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
76/265 място
29,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
125/265 място
3,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
94/265 място
1 027 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
100/265 място
267 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
6/265 място
0,2 %