Общински профили
<- към списъка с общини

Община Монтана: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
63/265 място
1 379 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
23/265 място
2 200,3 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
231/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
70/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
27/265 място
46 271 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
37/265 място
80,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
18/265 място
269 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
23/265 място
4 188 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
25/265 място
1 194 ученици