Общински профили
<- към списъка с общини

Община Монтана: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
23/265 място
2 200,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
31/265 място
350,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
40/265 място
7 667 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
18/265 място
876 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
39/265 място
71,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
25/265 място
14 167 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
46/265 място
4,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
29/265 място
65,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
60/265 място
818
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
32/265 място
21,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
20/265 място
21,6 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
25/265 място
69,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
204/265 място
1 540 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
118/265 място
21 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
231/265 място
1,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
70/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
27/265 място
46 271 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
44/265 място
63,1 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
75/265 място
23,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
37/265 място
80,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
92/265 място
-11,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
191/265 място
-0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
18/265 място
269 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
24/265 място
167 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
29/265 място
21 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
102/265 място
2 177 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
105/265 място
28 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
39/265 място
3,9 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
23/265 място
4 188 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
25/265 място
1 194 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
57/265 място
0,7 %