Общински профили
<- към списъка с общини

Община Родопи: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
38/265 място
1 238,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
43/265 място
215,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
50/265 място
6 650 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
28/265 място
495,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
33/265 място
97,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
45/265 място
24 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
46/265 място
7 690 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
25/265 място
3,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
31/265 място
65,4 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
158/265 място
701
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
30/265 място
21,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
65/265 място
27,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
46/265 място
41,3 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
259/265 място
1 279 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
33/265 място
34,3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
195/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
232/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
38/265 място
32 689 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
107/265 място
61 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
114/265 място
25,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
73/265 място
-10,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
36/265 място
0,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
58/265 място
55 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
116/265 място
586 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
35/265 място
18 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
68/265 място
1 797 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
60/265 място
30,7 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
Няма данни
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
68/265 място
1 461 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
111/265 място
1,1 %