Общински профили
<- към списъка с общини

Община Каварна: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
77/265 място
375,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
54/265 място
160,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
19/265 място
11 782 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
107/265 място
25,2 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
79/265 място
34,2 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
15/265 място
193,9 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
89/265 място
2 917 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
42/265 място
4,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
154/265 място
51 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
41/265 място
873
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
90/265 място
15,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
174/265 място
40,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
100/265 място
23,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
133/265 място
1 766 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
28/265 място
36,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
205/265 място
1,8 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
228/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
99/265 място
13 308 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
91/265 място
61,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
108/265 място
25 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
46/265 място
77,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
122/265 място
-13,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
97/265 място
22 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
118/265 място
591 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
85/265 място
6 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
115/265 място
2 275 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
96/265 място
28,6 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
124/265 място
3,3 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
109/265 място
906 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
117/265 място
184 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
221/265 място
3,5 %