Общински профили
<- към списъка с общини

Община Каварна: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
37/265 място
309,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
9/265 място
23 654 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
19/265 място
212,7 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
52/265 място
64 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
110/265 място
22,4 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
86/265 място
3 124 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
65/265 място
1 370 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
42/265 място
4,2 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
174/265 място
40,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
90/265 място
15,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
68/265 място
38,9 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
48/265 място
2 997 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
28/265 място
30,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
228/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
60/265 място
1,8 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
99/265 място
13 308 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
91/265 място
61,7 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
108/265 място
25 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
115/265 място
-9,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
140/265 място
0,4 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
97/265 място
22 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
100/265 място
588 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
73/265 място
7 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
55/265 място
1 871 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
102/265 място
3 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
109/265 място
906 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
95/265 място
4,0 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
96/265 място
28,6 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
221/265 място
3,5 %