Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сандански: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
42/265 място
1 057,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
44/265 място
211,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
69/265 място
5 778 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
27/265 място
569,6 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
53/265 място
50,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
28/265 място
69,6 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
40/265 място
9 608 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
67/265 място
5,2 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
66/265 място
61,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
213/265 място
647
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
60/265 място
18,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
56/265 място
26,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
33/265 място
59 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
161/265 място
1 668 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
157/265 място
18,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
261/265 място
1,2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
19/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
34/265 място
35 885 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
68/265 място
62,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
74/265 място
23,6 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
82/265 място
67,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
56/265 място
-9,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
94/265 място
0,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
32/265 място
149 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
48/265 място
237 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
30/265 място
21 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
61/265 място
1 744 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
58/265 място
30,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
63/265 място
3,7 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
33/265 място
3 102 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
32/265 място
946 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
133/265 място
1,3 %