Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сандански: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
228/265 място
1 038 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
42/265 място
1 057,8 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
261/265 място
1,2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
19/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
34/265 място
35 885 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
82/265 място
67,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
32/265 място
149 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
33/265 място
3 102 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
32/265 място
946 ученици