Общински профили
<- към списъка с общини

Община Белене: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
176/265 място
71,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
162/265 място
19,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
166/265 място
2 519 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
195/265 място
1,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
104/265 място
22,7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
154/265 място
1 337 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
134/265 място
8,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
124/265 място
54,6 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
171/265 място
685
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
89/265 място
15,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
61/265 място
27,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
203/265 място
10,6 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
241/265 място
1 402 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
98/265 място
22,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
176/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
225/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
152/265 място
7 803 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
73/265 място
62,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
170/265 място
28,8 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
28/265 място
83,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
193/265 място
-19 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
250/265 място
-0,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
90/265 място
26 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
60/265 място
288 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
156/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
150/265 място
2 625 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
69/265 място
30,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
72/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
154/265 място
529 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
188/265 място
56 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
100/265 място
1 %