Общински профили
<- към списъка с общини

Община Белене: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
165/265 място
1 164 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
176/265 място
71,7 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
176/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
225/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
152/265 място
7 803 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
28/265 място
83,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
90/265 място
26 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
154/265 място
529 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
188/265 място
56 ученици