Общински профили
<- към списъка с общини

Община Бойчиновци: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
163/265 място
1 170 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
192/265 място
51,9 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
178/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
59/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
156/265 място
7 712 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
216/265 място
15,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
209/265 място
2 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
167/265 място
461 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
99/265 място
267 ученици