Общински профили
<- към списъка с общини

Община Бойчиновци: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
192/265 място
51,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
191/265 място
12,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
219/265 място
1 563 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
208/265 място
0,3 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
128/265 място
16 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
211/265 място
711 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
244/265 място
24,3 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
212/265 място
44 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
156/265 място
704
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
252/265 място
6,8 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
162/265 място
39,2 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
174/265 място
13 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
147/265 място
1 730 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
202/265 място
14,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
178/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
59/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
156/265 място
7 712 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
193/265 място
57,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
171/265 място
28,9 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
216/265 място
15,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
144/265 място
-15,5 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
200/265 място
-0,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
209/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
247/265 място
3 733 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
201/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
218/265 място
3 929 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
209/265 място
19,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
181/265 място
2,8 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
167/265 място
461 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
99/265 място
267 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
152/265 място
1,5 %