Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ивайловград: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
223/265 място
31,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
229/265 място
5,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
236/265 място
1 052 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
175/265 място
3,5 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
203/265 място
7 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
199/265 място
806 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
220/265 място
18,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
159/265 място
50,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
225/265 място
628
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
135/265 място
13 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
159/265 място
38,8 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
185/265 място
12 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
56/265 място
2 372 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
166/265 място
17,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
180/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
56/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
196/265 място
5 161 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
150/265 място
59,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
185/265 място
29,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
130/265 място
56,1 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
218/265 място
-20,8 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
240/265 място
-0,6 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
172/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
191/265 място
1 662 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
197/265 място
2 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
155/265 място
2 693 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
67/265 място
30,2 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
10/265 място
4,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
197/265 място
350 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
198/265 място
45 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
192/265 място
2,2 %