Общински профили
<- към списъка с общини

Община Исперих: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
75/265 място
119 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
94/265 място
6 315 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
63/265 място
14,9 млн. евро
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
78/265 място
40 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
51/265 място
193,9 млн. лв.
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
68/265 място
4 420 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
106/265 място
1 255 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
163/265 място
10,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
222/265 място
49,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
157/265 място
11,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
67/265 място
39 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
158/265 място
2 072 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
191/265 място
13,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
222/265 място
3 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
186/265 място
2,5 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
67/265 място
19 138 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
41/265 място
63,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
51/265 място
22,7 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
88/265 място
-8,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
90/265 място
1,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
59/265 място
54 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
67/265 място
349 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
117/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
218/265 място
4 711 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
81/265 място
5 Легла/1000 души
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
65/265 място
1 578 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
183/265 място
3,3 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
157/265 място
24 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
179/265 място
1,9 %