Общински профили
<- към списъка с общини

Община Исперих: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
72/265 място
414,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
70/265 място
107,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
79/265 място
5 367 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
52/265 място
165,4 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
84/265 място
32,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
60/265 място
13,1 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
68/265 място
4 384 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
163/265 място
10,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
190/265 място
47,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
112/265 място
751
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
157/265 място
11,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
222/265 място
49,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
70/265 място
31,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
165/265 място
1 664 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
158/265 място
18,1 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
77/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
222/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
67/265 място
19 138 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
41/265 място
63,2 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
51/265 място
22,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
174/265 място
38,9 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
106/265 място
-12,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
46/265 място
0,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
63/265 място
52 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
84/265 място
362 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
130/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
239/265 място
4 996 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
157/265 място
24 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
157/265 място
3,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
65/265 място
1 578 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
64/265 място
451 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
179/265 място
1,9 %