Общински профили
<- към списъка с общини

Община Лъки: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Добавена стойност по факторни разходи (2022 г.)
175/265 място
22,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2022 г.)
43/265 място
10 478 лв./човек
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2022 г.)
231/265 място
3 млн. лв.
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2022 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2022 г.)
201/265 място
789 души
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
33/265 място
1 488 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
30/265 място
3,7 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
142/265 място
37,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
163/265 място
11,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2023 г.)
240/265 място
9,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2023 г.)
13/265 място
4 337 лв./човек
Дял на собствените приходи от общите постъпления на общината (2023 г.)
206/265 място
12,2 %
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
53/265 място
2,5 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
221/265 място
3 ‰
Демография
Население според преброяванията (2021 г.)
250/265 място
2 220 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
126/265 място
60,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
218/265 място
32,3 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2023 г.)
225/265 място
-17,4 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2023 г.)
102/265 място
0,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2023 г.)
215/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2023 г.)
128/265 място
1 062 души/лекар
Брой аптеки (2023 г.)
232/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2023 г.)
92/265 място
2 176 души/една аптека
Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души (2023 г.)
Няма данни
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2022 г.)
249/265 място
96 ученици
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебна 2024 г.
177/265 място
3,3 /6
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика (2023 г.)
47/265 място
31,9 Точки/100
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
253/265 място
5,1 %