Общински профили
<- към списъка с общини

Община Лъки: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
168/265 място
78,8 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
152/265 място
23,9 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
22/265 място
10 195 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
173/265 място
3,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
218/265 място
5,5 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
200/265 място
793 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
30/265 място
3,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
72/265 място
60,2 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
14/265 място
1 109
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
163/265 място
11,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
142/265 място
37,1 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
253/265 място
5,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
40/265 място
2 618 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
58/265 място
27,4 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
36/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
53/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
250/265 място
2 220 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
126/265 място
60,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
218/265 място
32,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
56/265 място
73,6 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
216/265 място
-20,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
262/265 място
-1,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
215/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
144/265 място
1 071 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
235/265 място
1 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
120/265 място
2 349 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
47/265 място
31,9 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
230/265 място
2,2 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
249/265 място
96 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
253/265 място
5,1 %