Общински профили
<- към списъка с общини

Община Любимец: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
141/265 място
118,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
150/265 място
24,2 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
158/265 място
2 704 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
95/265 място
35,8 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
183/265 място
9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
66/265 място
9,6 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
176/265 място
1 058 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
109/265 място
6,9 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
188/265 място
47,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
207/265 място
651
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
96/265 място
15,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
180/265 място
41,5 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
156/265 място
14,1 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
184/265 място
1 605 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
137/265 място
19,7 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
181/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
221/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
141/265 място
8 940 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
147/265 място
59,5 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
82/265 място
24 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
49/265 място
75,8 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
80/265 място
-10,9 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
245/265 място
-0,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
114/265 място
12 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
127/265 място
727 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
153/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
169/265 място
2 985 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
174/265 място
22,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
98/265 място
3,5 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
121/265 място
792 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
161/265 място
101 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
146/265 място
1,4 %