Общински профили
<- към списъка с общини

Община Кубрат: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
177/265 място
1 138 лв./месец
Коефициент на безработица (2022 г.)
180/265 място
12,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
187/265 място
47,5 %
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
175/265 място
10,9 %
Икономика и инвестиции
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2022 г.)
Няма данни
Добавена стойност по факторни разходи, 2019-2022 г.
110/265 място
61,2 млн. лв.
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
128/265 място
136,5 млн. лв.
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
95/265 място
24,2 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
144/265 място
1 736 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
141/265 място
19,6 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
76/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
54/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
95/265 място
14 228 души
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
163/265 място
28,3 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
173/265 място
40,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
73/265 място
40 лекари
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
173/265 място
22,8 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
76/265 място
3,6 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
93/265 място
1 051 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
104/265 място
250 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
210/265 място
2,9 %