Общински профили
<- към списъка с общини

Община Ветрино: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
162/265 място
86,7 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
139/265 място
27,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
80/265 място
5 357 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
97/265 място
24,6 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
185/265 място
966 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
104/265 място
6,7 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
97/265 място
57,5 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
192/265 място
667
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
215/265 място
8,9 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
175/265 място
40,9 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
212/265 място
9,7 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
75/265 място
2 104 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
105/265 място
22 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
183/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
203/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
215/265 място
4 508 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
210/265 място
56,3 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
233/265 място
34,2 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
200/265 място
-19,3 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
5/265 място
4,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
217/265 място
2 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
220/265 място
2 336 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
Няма данни
Население на една аптека (2022 г.)
Няма данни
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
158/265 място
24 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
153/265 място
3,1 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
232/265 място
187 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
153/265 място
117 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
117/265 място
1,1 %