Общински профили
<- към списъка с общини

Община Белоградчик: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
217/265 място
33,1 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
219/265 място
8,6 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
212/265 място
1 630 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
205/265 място
0,9 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
244/265 място
3,1 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
Няма данни
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
193/265 място
851 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
222/265 място
19,4 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
189/265 място
47,3 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
206/265 място
653
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
98/265 място
15,3 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
87/265 място
31,4 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
192/265 място
11,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
59/265 място
2 318 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
117/265 място
21 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
174/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
220/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
198/265 място
5 049 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
204/265 място
56,6 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
200/265 място
30,5 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
33/265 място
81,5 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
159/265 място
-16,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
110/265 място
0,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
100/265 място
21 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
47/265 място
232 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
150/265 място
3 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
62/265 място
1 752 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
199/265 място
21,1 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
160/265 място
3,0 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
176/265 място
438 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
174/265 място
86 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
59/265 място
0,7 %