Общински профили
<- към списъка с общини

Община Белово: икономически и социален профил

Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
173/265 място
74,5 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи (2021 г.)
226/265 място
7,3 млн. лв.
Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението (2021 г.)
240/265 място
989 лв./човек
Приходи от износ на нефинансовите предприятия (2021 г.)
115/265 място
20,1 млн. лв.
Разходи за придобиване на ДМА (2021 г.)
229/265 място
4,9 млн. лв.
Преки чуждестранни инвестиции с натрупване (2021 г.)
95/265 място
1,9 млн. евро
Пазар на труда
Брой наети по трудово и служебно правоотношение (2021 г.)
180/265 място
1 035 души
Коефициент на безработица (2022 г.)
143/265 място
9,5 %
Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.
83/265 място
58,9 %
Средна брутна месечна заплата на наетите, 2021 г.
79/265 място
788
Дял на населението на 7 и повече години с висше образование (2021 г.)
134/265 място
13,1 %
Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование (2021 г.)
64/265 място
27,7 %
Местни финанси
Общински разходи (2022 г.)
146/265 място
15,4 млн. лв.
Общински разходи на човек от населението (2022 г.)
72/265 място
2 160 лв./човек
Дял на собствените приходи в общите разходи на общините (2022 г.)
237/265 място
11,9 %
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
55/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
42/265 място
2,2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
166/265 място
7 324 души
Дял на населението в трудоспособна възраст (2021 г.)
137/265 място
60 %
Дял на населението на 65 и повече години (2021 г.)
186/265 място
29,7 %
Дял на населението в градовете (2021 г.)
164/265 място
45 %
Коефициент на естествен прираст на населението (2022 г.)
203/265 място
-19,7 ‰
Коефициент на механичен прираст на населението (2022 г.)
259/265 място
-0,9 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
187/265 място
3 лекари
Население на един лекар (2022 г.)
221/265 място
2 349 души/лекар
Брой аптеки (2022 г.)
118/265 място
4 аптеки
Население на една аптека (2022 г.)
70/265 място
1 834 души/аптека
Образование
Средна оценка на НВО след 7 клас по математика, 2023 г.
166/265 място
23,5 Точки/100
Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, 2023 г.
117/265 място
3,4 /6
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
200/265 място
338 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
127/265 място
158 ученици
Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години (2021 г.)
4/265 място
0,2 %